Slide 1
Slide 2

Title 2

Slide 3

Title 3

Slide 4

Title 4

Image 01

NPT คือ ?

Image 02

บริจาค(Donation)

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิสำโรงรวมใจ เพื่อสนับสนุน การพัฒนาซอฟท์แวร์เพิ่มเติม และการดำเนินโครงการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้ที่เบอร์โทร
02 399 0341

Image 03

โครงการวิจัย

เชิญแพทย์ และท่านผู้สนใจในการทำวิจัย สมัครเข้าร่วมเครื่อข่ายวิจัย การหาค่าปรกติ และผลของการใช้งานซอฟท์แวร์นี้ ได้ที่หมาย
เลข 02 3990341 หรือ อีเมล์ spine.clinic@yahoo.com

Hot Game !

 

Spatial Reaction 1

Spatial Reaction 2

Simple Reaction 1

New Games !

 

Auditory Test (06) (อา, เอ, โอ)

Auditory Test (05) (อา, อู, อี)

Auditory Test (04)