About Us

นพ.ภาริส วงศ์แพทย์

นพ.ภาริส วงศ์แพทย์

ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล รามาธิบดี
กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสนั่นดัง  คูณสิริไพบูลย์

นายสนั่นดัง คูณสิริไพบูลย์

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายอภัย จันทร์ธานี

นายอภัย จันทร์ธานี

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี