Spatial Reaction 2

วิธีการเล่น :

เริ่มต้นของเกมนี้จะปรากฏหน้าจอที่มีลายจุดพรางตา ผู้เล่นจะต้องรอจนมีสี่เหลี่ยมสีขาวปรากฏขึ้นมา ซึ่งการปรากฏนั้นจะเป็นการสุ่มจากตำแหน่งต่างๆบนจอ ถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมปรากฏให้ผู้เล่นกดSpacebar เพื่อวัดค่าความเร็วในการตอบสนอง