Visual Scanning 1 (Horizontal)

วิธีการเล่น :

หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมบนมุมขวาเพียงเท่านั้น และ รูปสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแนวนอน เมื่อรูปสี่เหลี่ยมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมให้ผู้เล่นกด Spacebar ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อวัดค่าความเร็วในการตอบสนอง