Visual Scanning 2 (Vertical)

วิธีการเล่น :

หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมบนมุมขวาเพียงเท่านั้น และ รูปสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแนวตั้ง เมื่อรูปสี่เหลี่ยมเปลี่ยนรูปเป็นวงกลมสีแดง(ใช้สีเทาเพื่อแสดงความแตกต่างของอัตราความเร็วในการเปลี่ยนภาพ) ในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วให้ผู้เล่นสังเกตและกด Spacebar เพื่อวัดค่าความเร็วในการตอบสนอง