Choice Reaction (Mix)

วิธีการเล่น :

เกมนี้มีวิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะต้องกด ปุ่มลูกศรซ้ายเฉพาะเสียงสูง (High Pitch) และสีแดงกดปุ่มลูกศรซ้ายเฉพาะสีแดง ถ้ากดเมื่อสีอื่นหรือเสียงต่ำ ( Low Pitch) จะถูกเก็บเป็นค่าความผิดพลาด